محله اول محله آستانه است . بقعه حضرت معصومه و شهرداری خيابان حضرتی که ابتدای آن دروازه خاک فرج است و انتهای آن دار الشفا است و خيابان پايين که ابتدای آن درب مسجد امام و انتهای آن آب انبار سيد عرب و کوچه حرم که ابتدای آن صحن جديد امين السلطانی است و انتهای آن کوچه ارک و محوطه کوچه ارک و بازارچه سلام گاه و خانه های متولی باشی از اين محله به حساب می آيد.

محله دوم محله عشق علی است . ابتدای آن يخچال قاضی است و انتهای آن مدرسه لک ها کوچه باغ قاضی و کوچه سنگ تراش ها و کوچه درويش ها و کوچه لب چال و حمام گلشن و کاروانسرای بزاز ها که در بازار بزرگ است و کوچه ترقی ها که تا محله چاله عربستان است.

محله سوم محله الونديه است ابتدای آن کوچه باغ رييس کمال آب انبار حاجی ملا محمد کزازی و انتهای آن کوچه لب چال و کوچه ميدان مير و محراب حضرت معصومه که جنب تکيه ميدان مير است و گذر گنجی و گذر قاضی و مدرسه مرحوم حاجی ملا محمد صادق داخل اين محله است.

محله چهارم محله چهار مردان است. ابتدای آن باغچه کلاه مال ها و گذر قلعه است و انتهای آن بقعه امامزاده شاه حمزه و ميدان کهنه است . محله پنجه علی و کوچه لک ها و کوچه سلطان شريف و مسجد سينی و بقعه شاهزاده زيد داخل اين محله است.

محله پنجم محله سيدان است. ابتدای آن کوچه لب خندان سلطان شريف است و انتهای آن آب انبار ميرزا ابوطالب و بقعه امامزاده حمزه بن موسی و ميدان شاهزاده حمزه ميدان کهنه و دو منار واقعه در درب مدرسه غياثيه جنب ميدان کهنه داخل در اين محله است.

محله ششم محله سنگ بند است ابتدای آن بقعه شاه احمد قاسم و کوچه تالار و باغ غياث آباد است و انتهای آن آب انبار حاجی خسن نزديک چهل اختران است. کوچه تالار و مسجد امام زين العابدين و مدرسه مومنيه و گذر سفيد آب داخل اين محله است.

محله هفتم محله موسويان است. ابتدای آن گذر سنگ سياه و انتهای آن دروازه ری و باره شهر است. کوچه سنگ سياه و گذر تقی بيک و کوچه پای درخت پير و بقعه موسی مبرقع و بقعه چهل اختران و کوچه دولت خانه و کوچه رضا آباد داخل اين محله است.

محله هشتم محله مسجد جامع است. ابتدای آن ميدان کهنه وسط شهر و انتهای آن دروازه ری است. بازار کهنه و گذر لاچين بيک و مسجد جامع ومدرسه ناصری داخل اين محله است.

محله نهم محله باغ پنبه است که ابتدای آن چاله خروس و انتهای آن باغ شاه خالصه است.

محله دهم محله اسحاقيه است. ابتدای آن درب دروازه خاک فرج است وانتهای آن چاله خروس و باجک است . کذر کولی خان ، بازار مسگر ها و حمام چاله و کوچه جوی پاها داخل اين محله است.