اسامی تولیت‌های آستانه مقدسه در دو قرن اخیر

دوره اول: میرزا حبیب الله  متولی باشی، میرزا اسد الله متولی باشی، میرزا محمد رضا متولی باشی

دوره دوم: میرزا محمدباقر متولی باشی – (۱۲۷۷ – ۱۳۱۹)

دوره سوم: ابوالفضل مصباح التولیه – (۱۳۱۹ -۱۳۳۱)

دوره چهارم: سید محمد مشکاة – (۱/۸/۱۳۳۱ – ۲۷/۲/۱۳۳۲) حدود چند ماه

دوره پنجم: ابوالفضل مصباح التولیه (۲۸/۰۲/۱۳۳۲ – ۳/۱۲/۱۳۴۴)

دوره ششم: محمد مهران – ( ۱۳۴۴ – ۱۳۴۷)

دوره هفتم: عبدالوهاب اقبال – ( ۱۳۴۷ – ۱۳۵۷)

دوره هشتم: جمال الدین جمالی – ( ۱۳۵۷ – ۱۳۵۷) حدود چند ماه

دوره نهم: شیخ احمد مولایی – ( ۱۳۵۸ – ۱۳۷۰)

دوره دهم: آیت الله علی اکبر مسعودی – (۱۳۷۱ – ۱۳۸۹)

دوره یازدهم: آیت الله سید محمد سعیدی (  1389-         ) ادامه دارد.