حرم حضرت معصومه (سلام الله علیها) در بیست سال ابتدایی سده چهاردهم با نگاهی به موقعیت، حدود اماکن و تغییرات ساختمانی – نویسنده : احمدجمراسی

چاپ شده در شماره ۱۸ مجله عمران نامه/ پاییز و زمستان ۱۳۹۹