نگارش: احمد جمراسی ، مجله عمران نامه، شماره بیستم / پاییز و زمستان ۱۴۰۰

تاریخ شمایل به معنای نگاره، ریخت، چهره(انسان، حیوان) درونمایۀ آثار هنري وابسته به همه بشریت است؛ و ملت‌ها از آن در طول تاریخ به صورت‌های گوناگون استفاده کرده‌اند، مسیحیان به خاطر پایبندی به گسترش معنویت با شمایل‌نگاری بزرگان دین، بیش از ملت‌های دیگر آن را توسعه داده‌اند، در صورتی که در جهان اسلام با وجود آرای برخی فقها مانند «محمد عبده» در باره معطوف‌بودن قول پیامبر در مورد منع تصویرسازی بت‌پرستانه و بهره‌مندی دیداری از این هنر، در کنار نگاره‌های گیاهی، اسلیمی، ختایی، محرابی استفاده شده است.