دکتر احمد جمراسی

چکیده 

آشو داد در گویش  ایران باستان و وقف در تاریخ ایران اسلامی  نام  یکی از  سنت های کهن  ایرانیان است، آیین نیکی که  مسلمانان  زیرنام صدقه جاریه،  خیر و  برّ،  موقوفات  بسیاری  را در جهان اسلام به یادگار گذاشته‌اند .

وقف نامه پیش رو وقف نامه چندین مزرعه در بخش کران سیرجان کرمان است که  از سوی مرتضی قلی فرزند رضا‌خان به سال ۱۲۴۵ هجری قمری  برای مصرف اولادی و عزاداری سید الشهداء وقف شده است.

کلید واژه

وقف نامه ، سیرجان کرمان ، موزه آستان مقدس ، ایل کرانی ، مرتضی قلی خان کرانی .